13046290_10205729732153952_1764571319_n
ข่าว รายงานพิเศษ

นักศึกษาช่วยพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ “ผลิตภัณฑ์เกลือหวานบานา”

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วสส.ที่เรียนรายวิชาการฝึกปฏิบัติการสื่อสารการตลาดได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาเลือกผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่ยังต้องได้รับการพัฒนาทั้งคุณภาพ ราคา และบรรจุภัณฑ์ แล้วนำมาพัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ตลอดจนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการผลิตสื่อเผยแพร่ และการหาช่องทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ด้วยการจัดกิจกรรมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งนับเป็นการบริการวิชาการชุมชนและบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความเข้มแข็ง

นายอาหามะ แวหลง กลุ่มเกลือหวานบานา และเพื่อนในกลุ่มลงพื้นที่เพื่อพัฒนากลุ่มเกลือหวานบานา ซึ่งมีสมาชิกกลุ่ม 20 คน อยู่ที่หมู่ 2 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี

กิจกรรมของนักศึกษาประกอบด้วย การสำรวจข้อมูลกลุ่ม จัดทำฐานข้อมูลสมาชิก จัดตั้งคณะกรรมการกลุ่ม การให้ทุนสนับสนุนก่อสร้างโรงเรือนเก็บเกลือในวงเงิน 50,000 บาท จัดทำแผนโครงการ สำรวจตลาดเกลือ ระดมความคิดเห็นชื่อและสัญลักษณ์สินค้า ตลอดจนพัฒนาศักยภาพกลุ่มทำนาเกลือ และส่งมอบผลิตภัณฑ์เกลือหวานต้นแบบพร้อมบรรจุภัณฑ์

นอกจากนี้ผลจาการทดสอบคุณภาพเกลือโดยศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี พบว่า คุณภาพของเกลือที่ผลิตจากกลุ่มเกลือหวานบานา เมื่อเทียบกับเกลือจากแหล่งผลิตเกลือในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเกลือที่สำคัญของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นความชื้น สารที่ไม่ละลายน้ำ ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ ปริมาณสารโลหะ ล้วนอยู่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค แต่เกลือของกลุ่มเกลือหวานปัตตานีมีข้อดีกว่าที่มีปริมาณไอโอดีนธรรมชาติสูงกว่า 2-3 เท่า

เกี่ยวกับผู้เขียน

admin

แสดงความคิดเห็น

คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *